Фотоволтаичният Бизнес в България

Инвестициите в соларни системи в България, базирани на фотоволтаичните технологии, се считат за изключително доходоносни не само поради благоприятните климатични особености, осигуряващи високи нива на слънчева радиация, но и благодарение на приетите на национално ниво преференциални изкупни цени на електрическата енергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници. Позитивното влияние на тези фактори може да бъде описано по следния начин:

• Българските климатични характеристики предоставят отлични условия за осъществяването на рентабилни фотоволтаични проекти. Географската ширина на българските територии разкрива възможност за около 4400 - 4500 часа слънцегреене на година, но, отчитайки облачността, реалното средногодишно слънцегреене е около 2100 - 2500 часа. Средногодишната стойност на сумарната слънчева радиация, попадаща върху хоризонталната повърхност на земята, варира между 1350 и 1670 kW/m2 за различните локации в България, което гарантира висока производителност на фотоволтаичните системи и бърза възвръщаемост на инвестициите.

• За допълнително стимулиране на инвести-торския интерес към ВЕИ проекти, България е въвела преференциални изкупни цени за енергията, генерирана от фотоволтаични централи, които са 0.823 лв. за 1 kWh за централи с номинална мощност до 5 kWp и 0.755 лв. за 1 kWh за централи с номинална мощност над 5 kWp (цени без ДДС). Приети са и множество грантови програми и в резултат тези два фактора доведоха до още по-голямо увеличение на интереса на инвеститорите, осъзнаващи, че България е не само бързо развиващ се пазар, но и много ползотворно поле за внедряване постиженията на високите технологии.